โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสราวุธ ธรฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี สวนานนท์
ครู คศ.2

นางสุภาพร คงคช
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณี แก้วทองเมือง
ครู คศ.2

นายเอกราช รักเมือง
ครู คศ.2

นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวฮาซานียะห์ หะยีดิง
ครู คศ.1

นางวรรษมล เขียวสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวหัทยา สุขศักดิ์
ครูผู้ช่วย