โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราริศรา เสมสันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิพพา พาหะมาก
ครู คศ.3

นายสมหมาย สีเสียด
ครู คศ.2

นางสมนึก สีเสียด
ครู คศ.2

นายวันชัย พัฒน์มาก
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู
ครู คศ.1

นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์
ครูผู้ช่วย