โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรวุฒิ ขวัญพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสันติวัฒน์ ณ นคร
ครู คศ.1

นายณัฐนนท์ สงชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิณี แซ่จ้อง
ครูผู้ช่วย