โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางราตรี ชูส่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิช ฮั่นสกุล
ครู คศ.2

นายโกวิทย์ ธานีสอน
ครู คศ.1

นางสาววรรณวนัช อินทมาตร
ครู คศ.1

นางนฤมล เกิดช่วย
ครูผู้ช่วย

นายชััยยะ เอียดราช
พนักงานราชการ

นายศุภพล งามทอง
พนักงานราชการ