โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิกา พุทธิสาวงศ์
ครู คศ.3

นายนพพร คงทอง
ครู คศ.1

นางอาฎานา รอดเอียด
ครู คศ.1

นางสาวสุณี หลีเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา เพ็ชรดำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชกุล ชุ่มแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา พัฒน์ประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี ศรีสว่าง
พนักงานราชการ

นายอุดร แก้ววิรัตน์
พนักงานราชการ