โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
นักการ

นางกาญจนา อ่อนมาก

หัวหน้านักการ

นายจเร มณีโชติ

นางสาวธนาทิพย์ โกกิลกนิษฐ์

นายพงษ์ศักดิ์ แซ่จั้ง