โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
พนักงานธุรการ

นางศิริลักษณ์ สร้อยหอม

หัวหน้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีพร เพชรสง

นายชุษณะ วัชรมุสิก