โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แนะแนว

นางนภัสนันท์ รัตนคช
ครู คศ.1
หัวหน้าแนะแนว

นางรจนา จันทร์ช่วง
ครู คศ.1