โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลทิพย์ ชูแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรทัย ชนะกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี กลอนสม
ครู คศ.2

นางสาวลัญจกร ทองเรือง
ครู คศ.2

นางธัญทิพา อินทรกำเนิด
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา หวั่นเส้ง
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร
ครูผู้ช่วย

นายธีระวัฒน์ พรหมแก้ว

นายมวลชน ชูแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปิยะมาศ ชูมณี
ครู คศ.3