โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเสาวภา อุราพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายสมร เงินเหลี่ยม
ครู คศ.2

นางสมนึก นิลทัพ
ครู คศ.2

นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี
ครู คศ.2

นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร ฤกษ์ดี
ครู คศ.1

นางกิตติยา ดำรงเกียรติ
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา อินทรจงจิตร
ครูผู้ช่วย