โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิน น้อยจีน
ครู คศ.3

นางธิดานิจ ศรีพรหม
ครู คศ.2

นางสาวปริภัทร์ เนื่องเยาว์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา บางเดือนกิจ
ครู คศ.2

นางสาวภิญญาพัชร์ ทวีสุข
ครู คศ.1

นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ
ครู คศ.1

นางสาวสโรชา คชรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนิษฐา แซ่แจ้ง
ครูผู้ช่วย

นางภัณฑิรา พรหมแก้ว