โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา นาครพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :