โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะผู้บริหาร

นางฐิติมา นาครพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศรุต ทิพย์รักษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา